Chứng chỉ tin học A, B, C tương đương chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, Làm chứng chỉ tin học
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỹ năng tin học của giáo viên các cấp được quy định tại Thông tư liên tịch về mã số và tiêu chuẩn chức danh chuyên môn của giáo viên theo quy định tại Thông tư số 03 ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh việc sử dụng CNTT
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc triển khai Luật Công chức và Nghị định 29 năm 2012 về tuyển dụng và sử dụng nhân sự, năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư chung ban hành các tiêu chuẩn, giáo viên của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông công lập.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận được nhiều văn bản của các địa phương yêu cầu chuyển đổi ngoại ngữ, chứng chỉ tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.
Giải đáp thắc mắc của các địa phương, Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các Sở GD&ĐT thông báo ý kiến của Bộ đối với việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình độ tin học của giáo viên các cấp được quy định tại Thông tư liên tịch về mã số và tiêu chuẩn chức danh chuyên môn của giáo viên theo quy định tại Thông tư 03 ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông điều chỉnh việc sử dụng CNTT.
Cũng liên quan đến chứng chỉ tin học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch số 17 ngày 21 tháng 6 năm 2008 về việc kiểm tra, xác nhận ứng dụng CNTT được quy định cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều 23 của "Các điều khoản chuyển tiếp".
Cụ thể, khoản 1 và 2 Điều 23 - "Điều khoản chuyển tiếp" của Thông tư liên tịch 17 giữa 2 Bộ GD&ĐT và TT&TT đã nêu rõ: “Đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định 21 ngày 3/7/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C) đang triển khai trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực vẫn được tiếp tục thực hiện, cấp chứng chỉ ứng dụng cho đến khi kết thúc”; và “Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản”.
Theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tiêu chuẩn kỹ năng CNTT, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2014, các tiêu chuẩn về kỹ năng CNTT bao gồm các kỹ năng cơ bản và kỹ năng cơ bản. CNTT tiên tiến. Thông tư 03 cũng chỉ rõ các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng CNTT cơ bản bao gồm 6 modun: sử dụng máy tính cơ bản; xử lý văn bản cơ bản; sử dụng bảng tính cơ bản; sử dụng trình chiếu cơ bản; sử dụng Internet cơ bản n. Các kỹ năng CNTT nâng cao tiêu chuẩn bao gồm 9 mô-đun: xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính nâng cao; sử dụng trình chiếu nâng cao; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu; thiết kế đồ họa hai chiều; biên tập ảnh; biên tập trang thông tin điện tử; an toàn, bảo mật thông tin; sử dụng phần mềm kế hoạch dự án. Những cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản phải đáp ứng được yêu cầu của tất cả sáu mô-đun đã đề cập ở trên. Những cá nhân đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng CNTT tiên tiến phải đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ năng CNTT cơ bản và đáp ứng được yêu cầu của ít nhất 3 trong số 9 mô-đun.